مرتبط با : حجاب و عفاف , 

ریشه دیگری كه برای به وجود آمدن پوشش ذكر كرده‏اند ناامنی است . درزمانهای قدیم بیعدالتی و ناامنی بسیار بوده است . دست تجاوز زورمندان وقلدران به مال و ناموس مردم بیباكانه دراز بوده است . مردم اگر پول وثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاك پنهان كنند . علت‏ مخفی ماندن گنجها اینست كه صاحبان طلا و ثروت جرأت نمی‏كردند كه حتی‏ بچه‏های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند . می‏ ترسیدند كه راز آنهابه وسیله بچه‏ ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شوند . بدین‏ترتیب گاهی اتفاق می‏افتاد كه پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می‏رفت وفرصت نمی‏كرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد . قهرا دارائی او در زیرخاكها مدفون می‏ماند . جمله معروف استر ذهبك و ذهابك و مذهبك : پول ومسافرت و عقیده خود را آشكار نكن ، یادگار آن زمانها است .همانطور كه در مورد ثروت امنیت نبود ، راجع به زن هم امنیت وجودنداشت . هر كس زن زیبائی داشت ناچار بود او را از 
نظر زورمندان مخفی نگهدارد . زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می‏كردند . او دیگرمالك زن خود نبود .
ایران دوره ساسانی ناظر جنایتها و فجایع عجیبی در این زمینه بوده است‏. شاهزادگان و موبدان و حتی كدخداها و اربابها هرگاه از وجود زن زیبائی‏در یك خانه مطلع می‏شدند به آن خانه می‏ریختند و زن را از خانه شوهرش‏بیرون می‏كشیدند . در آن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود . سخن از به‏ اصطلاح قایم كردن و مخفی داشتن زن بود كه احدی نفهمد . ویل دورانت دركتاب " تاریخ تمدن " قضایای شرم‏آوری در این باره از ایران قدیم نقل‏می‏كند . كنت گوبینو در كتاب " سه سال در ایران " می‏گوید : حجابی كه‏هم اكنون در ایران است بیش از آن اندازه كه مستند به اسلام باشد مستند
به ایران قبل از اسلام است . و می‏نویسد كه در ایران قدیم مردم هیچ امنیتی‏در مورد زنها نداشتند .
درباره انوشیروان - كه به غلط او را عادل خوانده‏اند - نقل شده كه وقتی‏یكی از سرهنگان ارتش او زنی زیبا داشت . انوشیروان به قصد تجاوز به زن‏ او در غیاب او به خانه‏اش رفت . زن جریان را برای شوهر خود نقل كرد .بیچاره شوهر ، دید زنش را كه از دست داده سهل است جانش نیز در خطر
است . فورا زن خویش را طلاق گفت . وقتی انوشیروان مطلع شد كه وی زنش‏را طلاق داده است به او گفت شنیدم یك بوستان بسیار زیبائی داشته‏ای واخیرا آن را رها كرده‏ای ، چرا ؟ گفت جای پای شیر در آن بوستان دیدم‏ترسیدم مرا بدرد . انوشیروان خندید و گفت دیگر آن شیر به آن بوستان‏ نخواهد آمد .
این نا امنی‏ها اختصاص به ایران و به زمانهای قدیم نداشته است .داستان اذان نیمه شب كه در " داستان راستان " آورده‏ایم نشان می‏دهد كه‏ چگونه مشابه این جریانها در دوران تسلط مردم ماوراء النهر بر دستگاه‏ خلافت بغداد ، در بغداد هم رواج داشته است . در همین زمانها نزدیك‏ خودمان یكی از شاهزادگان در اصفهان از اینگونه تجاوزها زیاد داشته است ومردم اصفهان قصه‏های زیادی از زمان حكومت او نقل می‏كنند .

منبع: کتاب فلسفه حجاب شهید مطهری

برچسب ها :
امنیت ,  ریشه ,  پوشش ,  زن ,  زورمندان ,  حجاب ,