مرتبط با : حجاب و عفاف , 

علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست ؟ چطور شد كه در میان همه یا بعضی‏ ملل باستانی پدید آمد ؟ اسلام كه دینی است كه در همه دستورهای خویش‏ فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب را تأیید و یا تأسیس كرد ؟ .
مخالفان حجاب سعی كرده‏اند جریانات ظالمانه‏ای را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذكر كنند ، و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیر اسلامی فرق‏ نمی‏گذارند ، چنین وانمود می‏كنند كه حجاب اسلامی نیز از همین جریانات‏ ظالمانه سرچشمه می‏گیرد .

در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالبا این علتها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذكر شده است . ما مجموع آنها را ذكر می‏كنیم . نظریاتی كه به دست آورده‏ایم بعضی فلسفی و بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی و بعضی روانی است كه ذیلا ذكر می‏شود : .
1 - میل به ریاضت و رهبانیت ( ریشه فلسفی ) .
2 - عدم امنیت و عدالت اجتماعی ( ریشه اجتماعی ) .
3 - پدرشاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع‏
اقتصادی مرد ( ریشه اقتصادی ) .
4 - حسادت و خودخواهی مرد ( ریشه اخلاقی ) .
5 - عادت زنانگی زن و احساس او به اینكه در خلقت از مرد چیزی كم‏ دارد ، به علاوه مقررات خشنی كه در زمینه پلیدی او و ترك معاشرت با او در ایام عادت وضع شده است ( ریشه روانی ) .
علل نامبرده یا به هیچ وجه تأثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بی جهت آنها را به نامعلت حجاب ذكر كرده‏اند و یا فرضا در پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تأثیر داشته است در حجاب‏ اسلامی تأثیر نداشته است یعنی حكمت و فلسفه‏ای كه در اسلام سبب تشریع‏ حجاب شده نبوده است . همانطور كه ملاحظه می‏شود مخالفان حجاب گاهی آن را زائیده یك طرز تفكر فلسفی خاص درباره جهان و لذات جهان معرفی می‏كنند و گاهی ریشه سیاسی و اجتماعی برای آن ذكر می‏كنند و گاهی آنرا معلول علل اقتصادی می‏دانند و گاهی جنبه‏های خاص اخلاقی یا روانی را در پدید آمدن آن دخالت می‏دهند . ما هر یك از این علل را ذكر و سپس انتقاد می‏كنیم و ثابت می‏كنیم كه‏ اسلام در فلسفه اجتماعی خود به هیچیك از این جهات نظر نداشته است و هیچیك از آنها با مبانی مسلم و شناخته شده اسلام وفق نمی‏دهد و در خاتمه به یك علت اساسی اشاره می‏كنیم كه از نظر ما موجه‏ترین آنها به شمار می‏رود .

منبع: کتاب فلسفه حجاب شهید مطهری
برچسب ها :
حجاب ,  فلسفه ,  مخالفان ,  غیر اسلامی ,  فلسفی ,  اجتماعی ,  روانی ,  عدم امنیت ,