مرتبط با : مهدویت , 

معجزه قانون خاص خویش را دارد. تمام معجزه هایى كه به دست پیامبران الهى واقع شده اند، در محدوده همین قانون صورت پذیرفته اند. سنت الهى، بر این جارى است كه حتما باید معجزه در مسیر اقامه برهان و تایید حق باشد و این، در هر زمان و به دست هر فردى باشد فرق نمى كند، چه از ناحیه فردى كه نماینده حق است صورت گیرد و چه از جانب فردى كه طرفدار باطل، بدین معنى كه به دست نماینده باطل، معجزه اى رخ دهد، تا بطلان ادعا و دروغگویى را آشكار سازد. بر اساس ‍ این تحقق هر امرى و هر حادثه اى، به صورت غیر عادى، تنها وقتى معجزه است كه در مسیر اقامه دلیل براى حق و تاءیید آن باشد. البته این كه معجزه اى به دست نماینده باطل، اتفاق افتد، بسیار كم است، ولى در هر صورت اگر در مسیر حق و براى تقویت آن باشد، مانعى ندارد.

و آنچه خارج از این چارچوب باشد، معجزه نیست، چه توسط فردى خوب و حامى حق واقع شود و چه توسط نماینده باطل و طاغوت؛ زیرا صدور معجزه اى كه بخواهد به تقویت باطل و تشویق مسیر انحراف و خط شیطانى منجر شود، محال خواهد بود. خداوند حكیمى كه همه را به سوى حق مى خواند، محال است امرى را حادث كند كه سبب گمراهى و انحراف مردم از حق شود:

((هرگاه ظاهر روایتى، حاكى از آن باشد كه نشانه ها به صورت معجزه روى خواهند داد، ناچاریم آنها را توجیه كنیم و در صورت امكان، حمل بر معناى كنایى و رمزى آن كنیم؛ زیرا این كار بهتر است، از این كه تمام و یا قسمتى از این روایت را به دور افكنیم و تكذیب كنیم. از این گذشته، اسلوب شمارى از این اخبار، به گونه اى است كه از آنها تحقق معجزه به گونه مستقیم فهمیده نمى شود، هر چند ظاهر آنها، بیانگر وقوع آن حوادث، به گونه معجزه باشد و به ذهن شنونده، در ابتدا، چنین معنایى خطور كند.

بنابراین، اگر نپذیرفتیم كه تحقق برخى از نشانه هاى ظهور، به گونه معجزه خواهد بود، چنانكه ظاهر روایات نشان مى دهد، باید رد محدوده تقویت حق و اقامه برهان بر آن و در چهارچوب قانون معجزه پدید آیند. با توجه به این كه حركت دجال، در جهت فریب و انحراف مردم و باز داشتن آنان از مسیر حق است و به صورت طاغوتى در برابر مهدى علیه السلام مى ایستد، نمى تواند معجزه باشد. اگر درستى روایات آن پذیرفته شود، باید به گونه اى توجیه كرد.

برچسب ها :
معجزه ,  پیامبران ,  سنت الهی ,  خط شیطانی ,  انحراف مردم ,  قانون ,